สมัครสมาชิกMEDIUM AND MORE
หรือ
คำนำหน้า / Name
เพศ / Sex
มิถุนายน 2022
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
ความสนใจ / Interest
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ / Can Choose Morethan1
จังหวัด / Province
เขต / District
แขวง / Subdistrict
กรอกข้อมูลด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Mitr App
ความสนใจ / Interest
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท ภักดีรีเทล จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการร้าน Medium and More (“บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ และตระหนักดีกว่าท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ข้อบังคับในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนอันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่ในราชอาณาจักรไทยตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าท่านได้แจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ปกครองผู้มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์รับทราบและได้รับความยินยอมแล้ว หากท่านเป็นคนไร้ความสามารถ ถือว่าท่านได้แจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถรับทราบและได้รับความยินยอมแล้ว หากท่านเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถถือว่าท่านได้แจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถรับทราบและได้รับความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นๆในการสมัครสมาชิกนี้ วัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล • บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารแคมเปญส่งเสริมการขาย และรับสิทธิพิเศษ แลกของรางวัล และของสมนาคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆทางการตลาดตามที่บริษัทกำหนด • หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่าน รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้ • บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมจากท่าน (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เลขที่ประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และความสนใจ โดยบริษัทฯจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ“วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล“ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของการได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ตกลงที่จะดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่านเป็นกรณีเฉพาะ (2) เป็นการเปิดเผยแก่ลูกจ้าง พนักงาน ผู้รับจ้างของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (3)เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมนั้นไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น (4) เป็นกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล สิทธิในการขอเข้าถึง ขอให้ลบหรือทำลาย ขอถอนความยินยอมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ (1) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทฯ ได้เก็บไว้ (2) ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) ขอถอนความยินยอมในการให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะขอดำเนินการตามข้อนี้ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตน เช่น ขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ เป็นต้น การติดต่อสื่อสาร หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ เก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการและขั้นตอนอันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ร้าน Medium and More 02-033-8999 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริการ
การสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ การกรอกข้อมูลสมาชิกเท่านั้น
กรุณายืนยันสิทธิ์ที่จุดประชาสัมพันธ์ร้านค้า*ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
1.0.0